Bestandsutvikling

Slik leser du tabellen

Tabellen viser ulike indekser utledet fra sett hjort-data og sier noe om utviklingen i bestandens størrelse, kjønnssammensetning og reproduksjon, samt jakttrykket på ulike kategorier dyr. Indeksene har vist seg å gi et godt bilde på utviklingen innen et område over tid, men er ikke nødvendigvis sammenlignbare mellom områder. Årsaken til dette er for eksempel ulike observasjonsfohold og jaktmetoder.

For å kunne skille på observasjoner gjort på innmark og utmark forutsetter det at sett hjort-skjemaene er registrert på dato.